หางานสมัครงานงานราชการ สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2556
สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน
422 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13300 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร หรือ ทางการธนาคารและการเงิน สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
2. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินของสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม หรือของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การวางระบบและการสร้างฐานข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน การประมวลผล และการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองและสืบสวนทางการเงิน การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลการวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรม สืบสวนและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติเพื่อการสืบสวน ตรวจค้น ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดี การขอหมายค้น หมายจับ การจับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทางบัญชีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน การตรวจค้น และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เกี่ยวกับพัฒนาการของระบบการสืบสวนสอบสวน และวิธีการสืบสวนสอบสวน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนให้มีความรวดเร็วและชัดเจนมากที่สุด
(๒) แสวงหา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลหลักฐาน แล้วนำมารวบรวม เพื่อให้ทราบรายละเอียดแห่งความผิด หรือเพื่อหาข้อพิสูจน์ความผิด
(๓) ดำเนินการ ...


(๓) ดำเนินการจับกุมบุคคลใด ๆ ผู้กระทำความผิด ค้นเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือเมื่อมีผู้กล่าวหา ร้องเรียน เพื่อเป็นการป้องกัน หรือระงับเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น หรือเพื่อค้นหาหลักฐาน และดำเนินการกับผู้กระทำความผิด
(๔) จัดทำสำนวนการสืบสวนสอบสวน เพื่อเป็นการตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดและหาจุดบกพร่อง น่าสงสัยอันควรมีการสืบสวนสอบสวน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำ ปรึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีสอบข้อเขียน
ใช้เวลาสอบ ๒ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ดังต่อไปนี้

(๑) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๒) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๓) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(๔) ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
(๕) ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
เอกสารต้นฉบับ :


  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน รับสมัครงาน นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)