หางานสมัครงานงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประกาศเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ (เช่น โปรแกรม Excel, Word) อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานบริหารทั่วไป
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย การสรุปเหตุผล ระเบียบกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะต้องสอบผ่านภาค ก และภาค ข โดยมีคะแนนรวมและคะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 2. การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556
เอกสารต้นฉบับ :


  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)