หางานสมัครงานงานราชการ จังหวัดมุกดาหาร ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน



ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556
จังหวัดมุกดาหาร
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(1)ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
(2)มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ ได้แก่ โปรแกรม Microsoft word , Excel, PowerPoint และการใช้ Internet เป็นต้น
(3)มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(4มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) งานทางวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แก่ การร่วมศึกษา วิเคราะห์วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการพัฒนาจังหวัด การร่วมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
(2) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ของจังหวัด
(3) การให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอความเห็น แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านนโยบายและแผน
(4) ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ทางด้านธุรการ และบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน
(5) ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เอกสารต้นฉบับ :


  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จังหวัดมุกดาหาร


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)