หางานสมัครงานงานราชการ กรมการศาสนา ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

กรมการศาสนา
กรมการศาสนา

กรมการศาสนา รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกรประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2555
กรมการศาสนา
666 อาคารธนาลงกรณ์ ถ.บรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) ตรวจร่างนิติกรรมสัญญา อาทิ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมาย
(๓) ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนและประสานกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องคดีและการต่อสู้คดีในชั้นศาล รวมทั้งประสานคดีกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและพนักงานประจำศาลต่าง ๆ
(๔) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมและเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กรมแต่งตั้ง
(๕) ร่าง แก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการส่งเสริมกิจการฮัจย์
(๖) จัดทำสัญญาให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินและเร่งรัดติดตามการใช้เงินคืนกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
(๗) การดำเนินการทางคดีทั้งคดีอาญา แพ่งและปกครอง รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมกิจการฮัจย์
(๘) ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมกิจการฮัจย์
(๙) การตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
๑.ความเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ๒.การคำนวณ ๓.การใช้ภาษาไทย ๔.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ๒.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ๔.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ๕.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ๖.พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ๗.กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง ๘.กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๕
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร สมรรถนะ
๑. ความรู้ ๒. ความสามารถ ๓. บุคลิกภาพและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เอกสารต้นฉบับ :


  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   กรมการศาสนา รับสมัครงาน นิติกร กรมการศาสนา


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)