หางานสมัครงานงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2555

(สำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประเภท พนักงานราชการทั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ

พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะ

งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไป

. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง รายละเอียดการจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปรากฏรายละเอียดแนบ

ท้ายประกาศนี้

. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ของระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้

. มีสัญชาติไทย

. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี

. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้น

แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

. ไม่เป็นผู้ถูกประเมินให้ออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน

ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และ

จะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย

. การรับสมัคร

.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว

ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป

๓.๒.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ,สำเนาหนังสือรับรองวุฒิ หรือสำเนา

ปริญญาบัตร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถาบันการศึกษาใด

นั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้อง

สำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

๓.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๒.๕ ถ้าเป็นเพศชายต้องนำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการคัดเลือกทหาร

(ส.ด.๘,ส.ด.๔๓) สำเนาจำนวน ๑ ฉบับ

๓.๒.๖ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ –

นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ให้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ

ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๓.๓ ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท เมื่อสมัครแล้วค่า

สมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่กรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อน

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

-๓-

๓.๔ เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้

มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน

ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ

หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว

ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน

เวลา สถานที่ในการประเมิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ป้ายประกาศกอง

บริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และทาง www.chandra.ac.th

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน

ดังนี้

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วันสอบ

การประเมินครัง􀃊 ที􀃉 ๑ สอบข้อเขียน

. ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑๐๐

๒ พ.ย. ๕๕

เวลา ๙.๓๐ น.

การประเมินครัง􀃊 ที􀃉 ๒ สอบสัมภาษณ์

ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ􀃉งเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน โดยการทดสอบจากความรู้ ประวัติส่วนตัว ความสามารถ

ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา เชาวน์ปัญญา และเจตคติ

๑๐๐

๒ พ.ย. ๕๕

เวลา ๑๓.๓๐ น.

-๔-

๖. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินทั้งสองครั้งรวมกันไม่

ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และทาง www.chandra.ac.th ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยบัญชีรายชื่อ

ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนดสองปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน

ตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน และปฏิบัติงานใน

หน่วยงานที่สังกัดในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ร่าง........................................................

พิมพ์......................................................

ทาน......................................................

ตรวจ.....................................................

ผู้อำนวยการ..........................................

สำนักงานอธิการบดี

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มงาน ตำแหน่ง การจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กลุ่มงาน ตำแหน่ง รายละเอียดการจ้าง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์

จำนวน ๑ อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๒๐ บาท

สิทธิประโยชน์ตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ หรือ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

๒. มีความรู้ความรู้ความสามารถในด้านงานสารบรรณ

๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมประยุกต์ เช่น

Microsoft office หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)