หางานสมัครงานงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุรับราชการ ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                     เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ฉะนั้น อาศัยความตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว.๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
                     มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้
                    
๑. ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
                         ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวน ๑ อัตรา     
                         อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๑,๖๘๐  บาท
                         สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม - ชัยนาท

                     ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                         ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
                                ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗  ดังนี้
                                (๑)  มีสัญชาติไทย
                                (๒)  อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
                                (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                                (๔)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรค
ที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
                                (๕)  ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                                (๖)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
                               (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก หรืออยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือ
ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
                               (๘)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

                       
 ๒.๒  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
                               (๑)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา การแนะแนว หรือ
จิตวิทยาแนะแนว หรือสาขาทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
                                (๒)  ชาย/หญิง 
                                (๓)  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานราชการแผ่นดิน และกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
                                (๔)  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการให้คำปรึกษาและการแนะแนว งานบริการทางสุขภาพจิต
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                                (๕)  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานและคอมพิวเตอร์
อาทิโปรแกรม Microsoft Office อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
                                (๖)  สามารถปฏิบัติงานในเวลา/นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้
                                (๗)  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
                                (๘)  ไม่เป็นผู้ถูกประเมินออก ปลดออกไล่ออก และเลิกจ้าง หรือถูกสั่งพักราชการจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                                (๙)  เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้น  

                     
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
                          ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ กองบริหารงานบุคคล   สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้น ๕ โทร.๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐ - ๙๙ ต่อ ๗๐๔๐ ตั้งแต่วันที่  ๙ - ๑๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
ในวันและเวลาราชการ  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

                   
 ๔. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัครคัดเลือก 
                          ๔.๑  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
                          ๔.๒. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาออกให้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายและต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบัน
ของสถานศึกษานั้นๆ ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร และผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วิชาเอกใด จะต้องเรียนวิชานั้นเป็นวิชาเอก ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.หรือ สกอ.รับรอง
มาตรฐานการศึกษา
                          ๔.๓  รูปถ่าย ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ  ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖  เดือน  จำนวน  ๑  รูป    
                          ๔.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           จำนวน  ๑  ฉบับ
                          ๔.๕  สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน  ๑  ฉบับ
                          ๔.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)       จำนวน  ๑  ฉบับ 
                          ๔.๗  หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร(ส.ด.๘,ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑  ฉบับ                                            
                          ๔.๘  หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)          จำนวน ๑  ฉบับ

                    ๕.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
                          ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  และประวัติ
การทำงานของผู้สมัคร สัมภาษณ์ และหรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

                    
๖.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
                         ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ  ห้องประชุมสายสัมพันธ์จันทรา ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี

                   
๗.  เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก
                         ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ (๖๐%)โดยเรียงตาม
ลำดับคะแนน หากมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้มีลำดับคะแนนสูงกว่า

                   
๘.  การประกาศผลการคัดเลือก
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะประกาศผลการคัดเลือก ที่ ป้ายประกาศหน้ากองบริหารงานบุคคล 
สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th

                  
  ๙.  การบรรจุและแต่งตั้ง
                          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร
และเรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ทั้งนี้ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ๖ เดือน นับจากวันประกาศ
ผลการคัดเลือก 
                     ๑๐. การรายงานตัว
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว  ที่ กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
                     ๑๑. การเริ่มปฏิบัติงาน และบรรจุแต่งตั้ง
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมาเริ่มปฏิบัติงาน  และบรรจุแต่งตั้ง 
ที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม - ชัยนาท  ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕

                     
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                    ประกาศ  ณ  วันที่   ๘   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๕

                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร)
                                            รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุรับราชการ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)