หางานสมัครงานงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธา (ปริญญาตรี)ประกาศเมื่อ 09 ตุลาคม 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธา (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 15190 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. เพศชาย/เพศหญิง อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมโยธา
๓. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ภายในระยะเวลา ๑ ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) ออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา วางโครงการ ควบคุมหรือช่วยควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา สำรวจ บูรณะซ่อมแซม บำรุงรักษา เพื่อให้มีความถูกต้อง ปลอดภัยและเป็นไปตามหลักวิชาการวิศวกรรมโยธา
(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมโยธา ติดตามและพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี
(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
๑. ความรู้ความสามารถในการออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา วางโครงการควบคุมหรือช่วยควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา สำรวจ บูรณะซ่อมแซม บำรุงรักษา เพื่อให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิชาการวิศวกรรมโยธา ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ๓. ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมโยธา ติดตาม และพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี ๔. ความสามารถให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ๕. ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ Auto CAD และ Microsoft Office ๖. ความสามารถในการใช้ภาษา ๗. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของประเทศไทย
วิธีการประเมิน : ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสาร
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555
เอกสารต้นฉบับ :


  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน วิศวกรโยธา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)