หางานสมัครงานงานราชการ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผลประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2555

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล


-----------------------------------
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้ดำเนินการโดยวิธีการ
คัดเลือก และมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งเลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผลนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ
สำนักทะเบียนและประมวลผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1. ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
2. ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หรือเทียบเท่าในกอง หรือศูนย์ หรือ
สำนักงานนั้น มาไม่น้อยกว่า 4 ปี
3. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรือจริยธรรม
อย่างร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจริยธรรม
5. ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติด่างพร้อย หรือมลทินมัวหมอง
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
4. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้นและ
ตรงต่อเวลา
5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความบกพร่องทางกาย ไม่มีโรคประจำตัวหรือไม่
มีโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติหน้าที่
2
ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สามารถที่จะ download ใบ
สมัครได้ที่ reg.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่หน่วยบริหารงานบุคคล สำนักงาน
สำนัก สำนักทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ 22
ตุลาคม 2555 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 24 ตุลาคม 2555
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-943071 ต่อ 122
ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานไปแสดงประกอบการสมัคร ดังนี้.-
1) ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกหัวหน้างาน 1 ชุด
2) หนังสือรับรองคุณวุฒิต้นฉบับและสำเนา พร้อม Transcript 1 ฉบับ
3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบับ
6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3 X 4
ซม. จำนวน 1 รูป
7) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หรือเอกสารแสดง
ประสบการณ์การทำงาน 1 ฉบับ
8) เอกสารการนำเสนอแผนงาน ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนการ
ดำเนินงาน และเป้าหมาย แนวนโยบายในการบริหารในหน่วยงาน เพื่อให้คณะกรรมการ
ดำเนินการคัดเลือกได้ทราบแนวทางในการบริหารงานในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่ง
เลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล
เอกสารต้นฉบับจะคืนให้เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ง. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโดย
1. พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัครและเอกสารการนำเสนอแผนงาน วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนการดำเนินงานและเป้าหมาย แนวนโยบายในการบริหารใน
หน่วยงาน ในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล
3
2. พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมโดยการสัมภาษณ์ และให้ผู้เข้าสอบนำเสนอแผนงาน
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนการดำเนินงานและเป้าหมาย แนวนโยบายการ
บริหารในหน่วยงาน ในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล
จ. ประกาศผลการคัดเลือก
สำนักทะเบียนและประมวลผล จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 1
พฤศจิกายน 2555 
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา)
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

เอกสารต้นฉบับ  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   สำนักทะเบียนและประมวลผล มช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรง เลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)