หางานสมัครงานงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตราประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : 1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีได้
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานบริหารทั่วไป
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถทั่วไป ตามเอกสาร ระเบียบกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตามเอกสาร สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร โดยการสอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร โดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ตามเอกสาร ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร โดยวิธีการสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555
เอกสารต้นฉบับ :


  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)