หางานสมัครงานงานราชการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2555

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :  เทคนิค, บริหารทั่วไป, วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส., ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  -
 
 
วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน :  -
 
เปิดรับสมัคร :  วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555


(สำเนา)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------------
ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจทดสอบ
วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
ห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้าน เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนำผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรง
และติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการควบคุม
คุณภาพ การกำหนดคุณลักษณะ และการควบคุมการใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ำยาต่างๆทางห้องปฏิบัติการทาง
เทคนิคการแพทย์การให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติ
หน้าทื่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๕,๑๙๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
/๑.๒ ตำแหน่ง...
- 2 -
๑.๒ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
กลุ่มงาน เทคนิค
ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ซ่อม สร้าง ประกอบ
ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลน และ
รายละเอียดที่กำหนด ควบคุมระบบงานที่ใช้ เครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิดรวมกัน
คำนวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว ช่วยงาน ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมตามที่ได้รับ มอบหมาย สำรวจท้องที่เพื่อกำหนดเขตและสถานที่
เกี่ยวกับการประกันภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๑,๑๖๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา ช่างอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
๑.๓ ตำแหน่ง นักวิชาการทัศนโสตทัศนศึกษา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
นำมาดัดแปลงและเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ในหารบรรยาย
การประชุม การฝึกอบรมและนิทรรศการผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และแผนงานของส่วนราชการต่างๆ
การควบคุมการใช้ การจัดหา และการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆและปฏิบัติหน้าทื่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
/คุณสมบัติ...
- 3 -
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา หรือทาง
เทคโนโลยีการศึกษาทางเวชนิทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
๑.๔ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบ
คุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรืสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
/(๗) ไม่เป็นผู้...
- 4 -
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๑ พรรษา
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ -
๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ผู้สมัครมีสิทธิเลือกตำแหน่งที่จะสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(2) สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่า เป็นผู้มีคุณสมบีติตรงกับ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๒ ฉบับ
(5) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สำหรับเพศชาย) จำนวน ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๑๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
/อันเกิดจาก...
- ๕ -
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และทางจังหวัดนราธิวาส จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
จังหวัดนราธิวาสจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บอร์ดกลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๑ พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และทาง
http://www.kolokhospital.com/
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ 1
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
100
100
สอบข้อเขียน/
สอบปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ 2
- ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
100
สอบสัมภาษณ์
รวม 300
จังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้ง
ที่ 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะทั้ง 2 ครั้ง รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
และหาก
/คะแนน...
- ๖ -
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้พิจารณากำหนดเลือก
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าได้
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดนราธิวาสจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำ ดับคะแนนในวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บอร์ดกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๑ พรรษา โรงพยาบาล
สุไหงโก-ลก และทาง http://www.kolokhospital.com/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล
ไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงชื่อ จรัญ จันทมัตตุการ
(นายจรัญ จันทมัตตุการ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
สำเนาถูกต้อง
(นางสาวภัทรธมนต์ มินคอน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
2๓ กรกฎาคม 255๕ โนรี/คัด  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   โรงพยาบาลสุไหงโก ลก จังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ : นายช่างเทคนิค โรงพยาบาลสุไหงโก ลก


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)