หางานสมัครงานงานราชการ โรงพยาบาลพัทลุง ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง

โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัคร พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคลประกาศเมื่อ 19 กรกฎาคม 2555

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

สำเนา
ประกาศจังหวัดพัทลุง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------------
ด้วยจังหวัดพัทลุง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
พนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลพัทลุง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากำลังพนักงานราชการ๒๕๕๔ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
โรงพยาบาลพัทลุง จำนวน ๔ อัตรา คือ
๑.๑ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา
(ดังรายละเอียดแนบท้าย)
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สม
ประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับ
ที่๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
- ๒ -
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพัทลุง (ตึกอำนวยการ ชั้น ๒) ตั้งแต่วันที่๒๓ – ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐาน และเอกสาร ที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องนำเอกสารหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปถ่ายด้วย)
(๒) สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่ แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ ซึ่งจะต้องเป็นวุฒิที่สำเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (กรณีในหลักฐานการสมัคร
มีชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกัน อย่างละ ๑ ฉบับ)
(๕) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบประกอบโรคศิลปะ จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สำหรับเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
(๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบจำนวน ๑๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
- ๓ -
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
จังหวัดพัทลุง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ฯ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพัทลุง และทางเว็บไซด์ http://www.ptlhosp.go.th/
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังนี้
(๑) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานโดยการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ๑๐๐
คะแนน
(๒) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
จังหวัดพัทลุง จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑
ดังกล่าวจะได้เข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้อง
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนน
จากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณา
กำหนดเลือกความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
ก็ได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดพัทลุง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพัทลุง และทางเว็บไซด์ http://www.ptlhosp.go.th/ โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนดไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัคร ในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
- ๔ -
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่จังหวัดพัทลุงกำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงชื่อ วิญญู ทองสกุล
(นายวิญญู ทองสกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
สำเนาถูกต้อง
ลงชื่อ จุรี หนูเอียด
(นางสาวจุรี หนูเอียด)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เจนจิรา/คัด
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
- ๕ -
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
๑.๑ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำ
ตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบ
คุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
๑.๒ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็น
เกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี
การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมทางไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา
ทางก่อสร้าง
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
- ๖ -
๑.๓ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพ
และอนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการ
พยาบาล ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์
กระทำการรักษาโรค ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการ
ประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ การศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจ
วินิจฉัยและบำบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้
เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบำบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและ
การผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๒ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๕,๑๙๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัคร พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพัทลุง


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)