หางานสมัครงานงานราชการ กรมปศุสัตว์ ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคล เข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2555

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง 5 อัตรา

ค่าตอบแทน14,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(๑)ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาคอมพิวเตอร์
(๒)ผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับสายงานคอมพิวเตอร์อย่างน้อย ๒ หลักสูตร (หลักสูตรละไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง) หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างน้อย ๑ ปี
(๓)มีความรู้ ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่าย หรือดูแลระบบปฏิบัติการ Windows, UNX หรือระบบ Internet หรือสามารถจัดการระบบฐานข้อมูล (DBMS) หรือสามารถพัฒนา Website ได้
(๔)มีความคิดในการริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบที่ดี
(๕)มีบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ที่ดี
(๖)มีมนุษยสัมพันธ์ดี

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครจากเว้บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ www.dld.go.th/person หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ อาคารชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
เอกสาร http://job.ocsc.go.th/images/Job/634673158961562500.pdf  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคล ราชการ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมปศุสัตว์


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)