หางานสมัครงานงานราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่  2 (จังหวัดชลบุรี)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 / ชั้น 5ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ เข้าทำงานในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง สถานที่บรรจุ และจำนวนที่จะบรรจุ
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดตราด จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดตราด จำนวน 1 อัตรา
จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ได้รับวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
2. ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ได้รับวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการ หรือพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) เลขที่ 43/27 ถนนตำหนักน้ำ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
เอกสาร http://www.jobisp.com/attach/big/220120200091-20120227095337.pdf  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ จังหวัดชลบุรี สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ลูกจ้างสมทบ พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ชั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ จังหวัดชลบุรี


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)