หางานสมัครงานงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดีประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการครั้งที่ 1/2555

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งที่ 1/2555 ดังนี้

พนักงานราชการปรเภททั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 12,230 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2555

เอกสารเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/634643991535826250.pdf  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   มรภ วไลยอลงกรณ์ เลือกสรรบุคคล พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)