หางานสมัครงานงานราชการ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

ร.ร. วัดไร่ขิงวิทยา รับคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 9,140 บาท

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2555 (วันและเวลาราชการ)

เอกสาร http://www.jobisp.com/attach/big/634641212712701250-20120207103413.pdf  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   วัดไร่ขิงวิทยา รับคัดเลือก จ้างปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)