หางานสมัครงานงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

สพป. นนทบุรี เขต2 รับด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(ครูธุรการ)ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีอัตราว่างบุคลากรปฏิบัติงานแทนครูเพื่อทำหน้าที่ธุรการ(ครูธุรการ)ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการ(ครูธุรการ) ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(ครูธุรการ)

จำนวนอัตราจ้าง 1 อัตรา
เพื่อทำงานในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์และโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม

อัตราจ้าง 9,140 บาท/เดือน (มีประกันสังคม)

คุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาอื่น
(1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
(2) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
(3) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษและโรคพิษสุราเรื้อรัง

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2555 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   สพป นนทบุรี เขต รับด่วน เจ้าหน้าที่ธุรการ ครูธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)