หางานสมัครงานงานราชการ สภากาชาดไทย ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย สอบแข่งขันเป็นบุคลากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สังกัด จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตราประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานบริหาร ประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ  ดังนี้

สังกัดสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา
- ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัคร อย่างน้อย 6 เดือน
- สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และพูดภาษาอังกฤษได้พอสมควร
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ
โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.redcross.or.th หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อตรวจสอบว่าได้รับใบสมัครของท่านแล้ว สอบถามรายละเอียดก่อนส่งใบสมัคร โทร 0-2256-4054 0-2256-4058 หากเอกสารที่แนบมาไม่สมบูรณ์จะไม่ถูกพิจารณา สามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3, 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"

 

เอกสารต้นฉบับ  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   สภากาชาดไทย สอบแข่งขัน บุคลากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)