หางานสมัครงานงานราชการ กรมการข้าว ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

กรมการข้าว
กรมการข้าว

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว รับสมัครบุคคล พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงานประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2555

ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง

พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง

ค่าตอบแทน 6,410 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มกราคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

เ้อกสาร http://www.ricethailand.go.th/rice%20web/Apply/1_18Jan12.pdf  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว รับสมัครบุคคล พนักงานราชการ พนักงานประจำสำนักงาน กรมการข้าว


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)