หางานสมัครงานงานราชการ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2554

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างตามโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ รวม 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2554

 


ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามโครงการฯ ประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

ด้วยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามโครงการ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 7,940 บาท

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 5,400 บาท

วิธีการและกำหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน (ชั้น 3 อาคารใหม่) ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการ http://www.jobisp.com/attach/big/20111213j3S3mKw-20111220100814.pdf  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)