หางานสมัครงานงานราชการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา

กศน. จังหวัดพะเยาประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2554

สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทพื้นที่ ศศช. จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2554

 


ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ ประเภทพื้นที่ ศศช.

ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทพื้นที่ ศศช.

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 10,010 บาท

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2554 เว้นวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์

เอกสารเพิ่มเติม : http://phayao.nfe.go.th/UserFiles/ANN_CK.pdf  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   กศน จังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)