หางานสมัครงานงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต เปิดสอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2554

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จึงประกาศรับสมัครสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 7,940 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเอก ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีโดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ

 

สำเนา

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
-------------------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ อัตรา
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน ๖๐ ปี
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับ
พนักงานส่วนตำบล
๒.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำผิดความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
๒.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเอก ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการทำงานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองการ
ปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด
๒. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๓. ไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
๔. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจ
ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน เอื้ออาทรต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กเล็กอย่างเหมาะสม
๕. เป็นบุคคลที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น และมีความขยันอดทน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. อัตราค่าตอบแทน
๔.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๙๔๐.- บาท และได้รับเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๙,๔๔๐.- บาท
๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลา
ราชการ
๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๖.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๒ หลักฐานคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฉบับจริงพร้อมสำเนา (เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๔ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. (๑ นิ้ว) ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๓ รูป
๖.๖ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ (ถ้ามี)
๖.๗ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
๗. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งละ ๑๐๐.- บาท
๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี
๙. วัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรร
ดำเนินการเลือกสรรโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และสอบ
สัมภาษณ์ ดังนี้
- สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จำนวน ๕๐ คะแนน
- สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) จำนวน ๕๐ คะแนน
- สอบสัมภาษณ์ จำนวน ๕๐ คะแนน
รวม ๑๕๐ คะแนน
๑๑. การประกาศผลการคัดเลือก
ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และทางเว็บไซด์
www.Thepkrasattri.go.th
๑๒. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๑๓. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จะประกาศรายชื่อโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมมาก
ไปหาน้อยตามลำดับ และผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรร
ในตำแหน่งเดียวกันใหม่ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นอันยกเลิก
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(นายนิพนธ์ มัจฉาเวช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี

   Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต รับสมัครงาน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)