หางานสมัครงานงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ปปช. รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านโยธา)ประกาศเมื่อ 09 ธันวาคม 2554

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านโยธา) รวม 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 23 ธันวาคม 2554

 


ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง สำนักงาน ปปช. ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านโยธา)

ด้วยสำนักงาน ปปช. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานสื่อสาร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านโยธา) จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่จะจ้าง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านโยธา)

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 8,340 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีการก่อสร้าง และทางการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
2. มีความรู้ความสามรถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobisp.com/attach/big/20111207092008264-20111209092930.pdf

 

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงคืสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 - 23 ธันวาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   ปปช รับสมัครพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ด้านโยธา สำนักงาน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)