หางานสมัครงานงานราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี รับสมัครอาจารย์ประจำประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูช่วยสอนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนตามโครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่จะจ้าง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จำนวน 1 อัตรา
 ค่าตอบแทนเดือนละ 8,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป หรือปริญญาวิชาชีพอื่นโดยผู้มีวุฒิปริญญาวิชาชีพอื่นจะต้องมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิจ
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาแล้ว หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2554 สอบถามรายละเอียดโทร 0-3721-1894
 
 

เอกสารต้นฉบับ  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี รับสมัครอาจารย์ประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)