หางานสมัครงานงานราชการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชีประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2554

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
...........................................
ด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป ในสังกัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ฝ่ายการการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชี
ทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี
การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวที่ข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๐,๐๑๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือบลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำ
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕X๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน
หรือสำเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ- นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๖) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ในอัตราตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้
จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ
หน้าห้องฝ่ายบัญชี, ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์ และทาง www.uttaradit-hosp.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
๑. สอบข้อเขียน
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๑. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
๒. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๖ และ
แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ระเบียบเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ระบบบัญชี
ส่วนราชการ, ระบบบัญชีกระทรวงสาธารณสุข
๓๐
๕๐
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
๒. ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
(MS Office)
๒๐ สอบปฏิบัติ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- มนุษยสัมพันธ์ และความมั่นคงทางอารมณ์
- บุคลิกภาพ
- วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน
- ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
- การสื่อสารโดยการพูด
๑๐๐ สอบสัมภาษณ์
รวม ๒๐๐

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
สอบข้อเขียน
๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๕๐
๕๐
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- มนุษยสัมพันธ์ และความมั่นคงทางอารมณ์
- บุคลิกภาพ
- วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน
- ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
- การสื่อสารโดยการพูด
๑๐๐ สอบสัมภาษณ์
รวม ๒๐๐
จังหวัดอุตรดิตถ์ จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑-๒ ก่อน และผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะ ในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้อง
เป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่
๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนน
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้
ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดอุตรดิตถ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดหน้าห้องฝ่ายบัญชี,
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตึกอำนวยการชั้น ๓ และทาง www. Uttaradithosp.
go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้น
บัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำเนาถูกต้อง
(นายฉลอม จริยา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เอกสารต้นฉบับ  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)