หางานสมัครงานงานราชการ โรงพยาบาลดอยเต่า ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

โรงพยาบาลดอยเต่า
โรงพยาบาลดอยเต่า

โรงพยาบาลดอยเต่า รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ ถึง 21 ตุลาคม 2554ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2554

ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า

เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

..................................................

          ด้วยโรงพยาบาลดอยเต่า  จะทำการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ประจำ  โรงพยาบาลดอยเต่า  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1  อัตรา  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง  เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.2545  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  2545  ดังต่อไปนี้

          1.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

               1.1  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน   1   อัตรา   อัตราจ้างเดือนละ  7,446   บาท

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

2.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 โดยอนุโลม ดังต่อไปนี้

(1)   มีสัญชาติไทย

(2)   มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

(3)เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง กำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(7)ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(12)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดทางวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น

(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกเพราะกระทำผิดทางวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (8) (10) (11) หรือ (15) กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (12) หรือ (13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (14) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปี และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทำความผิด ในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้าราชการได้

การยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดผู้ที่เป็นลูกจ้างประจำต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตาม (7) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติวรรคสอง

2.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  ดังนี้

          2.2.1  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหาร ธุรกิจ  หรือได้รับอนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทคนิคการอาชีพ ภาษาอังกฤษบริการ เทคนิคการอาชีพการสำนักงาน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือทางอื่นทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. การรับสอบสมัครคัดเลือก

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

          ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลดอยเต่า ตั้งแต่วันที่  10  -  21  ตุลาคม  2554  ในวันเวลาราชการ  ภาคเช้า เวลา 08.30  -  12.00 น.  ภาคบ่าย เวลา  13.00  -  16.00  น.

 

          3.2 ค่าธรรมเนียมสอบ

                   ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ  100  บาท

3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบคัดเลือก

(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่าย

ครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

(2) สำเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกดังกล่าว

จำนวน 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบคัดเลือก

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน  1 ฉบับ

(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

(5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553  ซึ่งได้แก่

(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(2) วัณโรคในระยะอันตราย

(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

          4. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ

4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสอบ ในข้อ 3.2(2) โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง (หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

4.2 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ทางโรงพยาบาลดอยเต่า จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบ

 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

โรงพยาบาลดอยเต่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่  25  ตุลาคม  2554  ณ โรงพยาบาลดอยเต่า

          6. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

                   กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น2 โรงพยาบาลดอยเต่า

                   เวลา  09.00 น. -  11.00 น.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถ

ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง    (100  คะแนน)

                   เวลา  11.00 น. -  12.00 น.  สอบการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

โดยวิธีสอบภาคปฏิบัติ (50  คะแนน)

                   เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)   (50  คะแนน)

          7. เกณฑ์การตัดสิน

                   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้สอบที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

          8. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1  ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

          9. การบรรจุแต่งตั้ง

                   ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

 

                                      ประกาศ    วันที่    10   ตุลาคม   พ.ศ.2554

 

 

 

                                                      (นายสมบูรณ์  พันธ์วงค์)

                                     นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง

                                     รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า  ลงวันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ.2554

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

----------------

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  รายละเอียดดังนี้

1.  ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานธุรการ และสารบรรณ  อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้แก่  การร่างโต้ตอบหนังสือ  การบันทึก  การย่อเรื่อง  การพิมพ์หนังสือราชการ การรับ – ส่งหนังสือราชการ  การเก็บรักษา ทะเบียนคุมหนังสือ

2.  ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft office  ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง

3.     ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.     ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 และแก้ไขเพิ่มเต็ม

5.  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

6.      ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ  พ.ศ.2540

7.    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

 

2.  สอบการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน โดยวิธีสอบภาคปฏิบัติ     (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)

          1.  โปรแกรม  Microsoft  Word     (คะแนนเต็ม  25  คะแนน)

          2.  โปรแกรม  Microsoft  Execl     (คะแนนเต็ม  25  คะแนน)

 

3.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง     (50  คะแนน)

          ใช้วิธีการสัมภาษณ์  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  ตามที่กำหนด  โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 สิบ  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   โรงพยาบาลดอยเต่า รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ ถึง ตุลาคม โรงพยาบาลดอยเต่า


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)