หางานสมัครงานงานราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี

สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี รับสมัครงาน นักบัญชี ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2554ประกาศเมื่อ 17 ตุลาคม 2554
ประกาศสำนักงานอัยการ จังหวัดลพบุรี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักบัญชี ตำแหน่งนิติกร ตำแห น่งบรรณารักษ์ รวม 3 ตำแหน่ง จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 1. ชื่อตำแหน่ง นักบัญชี
  อัตราว่าง 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 9,500 บาทต่อเดือน
  ระยะเวลาจ้าง ปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึง 30 กันยายน 2555
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
 
 
 2. ชื่อตำแหน่ง นิติกร
  อัตราว่าง 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาทต่อเดือน
  ระยะเวลาจ้าง ปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึง 30 กันยายน 2555
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
  ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต
 
 
 3. ชื่อตำแหน่ง บรรณรักษ์
  อัตราว่าง 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 9,500 บาทต่อเดือน
  ระยะเวลาจ้าง ปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึง 30 กันยายน 2555
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
  ได้รับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
 
 
 การรับสมัคร
 
  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ในวันเวลาราชการ หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 036-770143

  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี รับสมัครงาน นักบัญชี ถึงวันที่ ตุลาคม สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)