หางานสมัครงานงานราชการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง

สคป. ระนองประกาศเมื่อ 17 ตุลาคม 2554
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
--------------------------------------
ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง ประสงค์จะจ้างบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระนอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะจ้างและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ได้แก่
(๑) ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
อัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท
จำนวนอัตราว่าง ๑ อัตรา
(๒) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน ๖,๔๑๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท
จำนวนอัตราว่าง ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความ สามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตาม
ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง
ประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
สำหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้
โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕. ของคำสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบท้ายประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง ที่อยู่ เลขที่ ๕
ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โทร ๐ ๗๗๘๒ ๓๘๗๖-๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง อาจไม่รับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น พร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันที่รับสมัคร) จำนวน ๒ รูป
(๒) สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ประกาศนียบัตร
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ (โดยให้นำหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
(ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน และใบสำคัญทหารกองหนุน เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย)
จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ให้นำมายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงชื่อ
วันที่กำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในข้อ ๒.๒ และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบ
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับ ผู้นั้น
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ พร้อมกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบการสอบ
ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง กำหนด รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง จะดำเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ส่วนวัน เวลา และสถานที่ทำการสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนทดสอบภาคความรู้ ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. การจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมทั้ง ๒ ภาคเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการ
ปฏิบัติงาน) มากกว่าเป็น ผู้อยู่ในระดับที่ สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบ
การปฏิบัติงาน) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละตำแหน่งเรียงตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงาน
คุมประพฤติจังหวัดระนอง (และทาง WWW.PROBATION.GO.TH) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลลง เมื่อครบกำหนด ๑ ปี
นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว
๙. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง จะจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ และตามอัตราค่าจ้างที่กำหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
(นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา)
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
เอกสารแนบท้าย
ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชนและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
วางแผนการปฏิบัติงาน ศึกษาข้อมูล สอบปากคำพยาน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล
หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยวิจารณญาณของตนเอง พัฒนารูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทคดี
โดยใช้ความรู้เชิงสหวิทยาการ ความรู้ทางด้านงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา
สนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย
การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา หรือ
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย
การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา หรือ
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย
การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก คะแนน วิธีการประเมิน
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(สอบข้อเขียน)
๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่วิสัยทัศน์
บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ
และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
๑๐๐ - สอบข้อเขียน
- วันที่ ๒๒ ตุลาคม
๒๕๕๔
- พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๓๔ (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ)
และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๔๕
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๗๙
(เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับการพักวันต้องโทษและลดวันต้อ
งโทษ) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๗๙
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัคร
คุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. ความรู้เกี่ยวกับหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
กระบวนการยุติธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
(งานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุมและสอดส่อง
งานกิจกรรมชุมชนและงานแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด)
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
๑๐๐ - สอบสัมภาษณ์
-
วันสอบคัดเลือกจะแ
จ้งให้ทราบในภายห
ลัง
เอกสารแนบท้าย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานด้านรับ-ส่งเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บ ค้นหาหนังสือ
ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทำบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตรวจสอบวันลา ลงประวัติข้อมูลบุคคล จัดเก็บ
พิมพ์/คัดสำเนา ค้นหาและติดตามเรื่อง เบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย กฎ ระเบียบและคำสั่งต่างๆ
ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องต้น งานพัสดุและการเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุมความประพฤติ
รายงานการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทาง การบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ
และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การตลาด การเลขานุการ
การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก คะแนน วิธีการประเมิน
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(สอบข้อเขียน)
๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่วิสัยทัศน์
บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ
และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานธุรการ ได้แก่
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐๐ - สอบข้อเขียน
- วันที่ ๒๒
ตุลาคม๒๕๕๔
ทั้งนี้ อาจกำหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงาน เช่น
การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel ,
Microsoft Word หรืองานพิมพ์หนังสือราชการ
เป็นต้น ตามที่เห็นเหมาะสม โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
๑๐๐ - สอบสัมภาษณ์
-
วันสอบคัดเลือกจะแจ้งใ
ห้ทราบในภายหลังเอกสารต้นฉบับ  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   สคป ระนอง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)