หางานสมัครงานงานราชการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ

สคป. สมุทรปราการ รับสมัครงาน พนักงานคุมประพฤติ/พนักงานธุรการประกาศเมื่อ 17 ตุลาคม 2554
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
--------------------------------------
ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์จะจ้างบุคคลเข้าทำงานเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะจ้างและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ได้แก่
(๑) ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
อัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท
จำนวนอัตราว่าง ๑๐ อัตรา
(๒) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน ๖,๔๑๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท
จำนวนอัตราว่าง ๕ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความ
สามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมาย
อื่น
-๒-
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ
กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำ
ความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
สำหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจเข้า
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่าย
บริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕. ของคำสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยอนุโลม
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบ
ท้ายประกาศ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ที่อยู่ ๕๙๖ หมู่ ๕ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐ โทร๐๒ – ๗๐๗๗๘๑๑—๒,๐๒-๗๐๗๗๘๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
– ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วย
ลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ อาจไม่
รับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น พร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕X๒
นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) จำนวน ๒ รูป
(๒) สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร สำเนา
ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ (โดยให้นำหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
-๓-
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑
ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัคร
สอบเพศหญิง) สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุล ใน
หลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน และใบสำคัญทหารกองหนุน เฉพาะ
ผู้สมัครสอบเพศชาย) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึ่ง
ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ให้นำมายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งในข้อ ๒.๒ และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบเกี่ยวกับสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่
ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศ
ดังกล่าว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับ ผู้นั้น
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาและสถานที่
คัดเลือก
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันที่
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรปราการ กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
-๔-
สำ นักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จะดำ เนินการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) ในวันที่ ๒๗
ตุลาคม ๒๕๕๔ ส่วนวัน เวลาและสถานที่ทำการสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้
ที่สอบได้คะแนนทดสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๒. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาค ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. การจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมทั้ง ๒ ภาคเรียงลำดับที่จากผู้ได้
คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) มากกว่าเป็น ผู้อยู่ในระดับที่ สูงกว่า ถ้า
ได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการ
ปฏิบัติงาน) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่
ละตำแหน่งเรียงตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ(และทาง
WWW.PROBATION.GO.TH) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลลง เมื่อครบกำหนด
๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว
๙. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จะจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ตามลำดับที่ในบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ และตามอัตราค่าจ้างที่กำหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
(นางสุดฤดี ศรีอรุณ)
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
เอกสารแนบท้าย
ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูและ
กิจกรรมชุมชนและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วางแผนการปฏิบัติงาน ศึกษาข้อมูล
สอบปากคำพยาน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มี
ความซับซ้อนในการปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล หน่วยงานอื่นหรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยวิจารณญาณของตนเอง พัฒนารูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับประเภทคดี โดยใช้ความรู้เชิงสหวิทยาการ ความรู้ทางด้านงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน ตามแผนงาน/โครงการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา
สนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา
งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา หรือ
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา
งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา หรือ
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา
งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก คะแนน วิธีการประเมิน
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(สอบข้อเขียน)
๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่วิสัยทัศน์ บทบาท
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
๑๐๐ - สอบข้อเขียน
- ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
-๒-
การคัดเลือก คะแนน วิธีการประเมิน
- พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
๒๕๓๔ (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ) และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๔๕
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๗๙ (เฉพาะมาตรา
ที่เกี่ยวข้องกับการพักวันต้องโทษและลดวันต้องโทษ) และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๗๙
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัคร
คุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. ความรู้เกี่ยวกับหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
กระบวนการยุติธรรม ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
(งานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุมและสอดส่อง งาน
กิจกรรมชุมชนและงานแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติ
ส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
๑๐๐ - สอบสัมภาษณ์
- (ประกาศภายหลัง)
เอกสารแนบท้าย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานด้านรับ-ส่งเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่าง-
โต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บ ค้นหาหนังสือ ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทำบัตรข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตรวจสอบวันลา ลงประวัติข้อมูลบุคคล จัดเก็บ
พิมพ์/คัดสำเนา ค้นหาและติดตามเรื่อง เบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน ชี้แจงและอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย กฎ ระเบียบและคำสั่งต่างๆ ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องต้น งานพัสดุ
และการเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการ
คุมความประพฤติ รายงานการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเอกสารอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทาง การ
บัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทางการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การคัดเลือก คะแนน วิธีการประเมิน
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(สอบข้อเขียน)
๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่วิสัยทัศน์ บทบาท
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานธุรการ ได้แก่
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐๐ - สอบข้อเขียน,สอบปฏิบัติ
- ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
-๒-
การคัดเลือก คะแนน วิธีการประเมิน
ทั้งนี้ อาจกำหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงาน เช่น
การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel ,
Microsoft Word หรืองานพิมพ์หนังสือราชการ
เป็นต้น ตามที่เห็นเหมาะสม โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติ
ส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
๑๐๐ - สอบสัมภาษณ์
- ประกาศภายหลังเอกสารต้นฉบับ  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   สคป สมุทรปราการ รับสมัครงาน พนักงานคุมประพฤติ พนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)