หางานสมัครงานงานราชการ กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 รับสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ 91 นาย บัดนี้ - 16 ต.ค.54ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2554
เปิดรับสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ 91 นาย (6-16 ต.ค.54)
 

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.54 ถึง 16 ต.ค.54
สถานที่รับสมัคร กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร
1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)
3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวช หรือนักพรตในศาสนาอื่นๆ
4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18 - 25 ปีบริบูรณ์ (เกิดพ.ศ.2529 - 2536)
5. ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน(ทหารกองหนุนคือผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วทั้งผู้ที่จับได้ใบดำและใบแดง หรือผู้ที่จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป)
6. ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารมีส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
7. ไม่ถูกส่ังพักราชการ หรือถูกปลดออกจากราชการ
8. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา
9. ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ถึงที่ลงโทษจำคุก (เว้นเป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดซึ่งกระทำโดยความประมาท)

หลักฐานการรับสมัคร
1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดา - มารดา พร้อมตัวจริง
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง
3.สำเนา สด.9 หรือ สด.43 พร้อมตัวจริง
4.สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามีพร้อมตัวจริง)
5.สำเนามรณะบัตรของ บิดา - มารดา (ถ้ามี พร้อมตัวจริง)
6.สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี พร้อมตัวจริง)
7.สำเนาใบสมรส (ถ้ามี พร้อมตัวจริง)
8.สำเนาวุฒิการศึกษาชั้นต่ำ ป.6
9.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(ข้อ 1 - 8 ถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด)

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรบ้านเมือง : (036)412648, (036)412668
โทรทหาร : 37724, 37725  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ รับสมัครเข้า ทหารกองประจำการ นาย บัดนี้ กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ กองพลรบพิเศษที่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เขาสามยอด เมือง ลพบุรี


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)