หางานสมัครงานงานราชการ กรมปศุสัตว์ ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ถึง วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2554

กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400


ประกาศรับสมัคร :  ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 7,670-8,140 บาท
ประเภท :  ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
 
รายละเอียดวุฒิ :  ได้รับปรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา สัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ. แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับ ควบคุม กำกับ ดูแล การเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม การสุขาภิบาล การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การจัดการด้านอาหารสัตว์และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การเก็บข้อมูลและเลี้ยงสัตว์ทดลอง จัดทำทะเบียนสัตว์ สำรวจสัตว์ การส่งเสริมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตร เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ทักษะ/สมรรถนะ :  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
 
 
เงื่อนไข :  ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :  วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เอกสารต้นฉบับ  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ถึง วันศุกร์ที่ ตุลาคม กรมปศุสัตว์


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)