หางานสมัครงานงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

กศน. ลำปาง สอบลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนคนพิการ จำนวน 28 อัตรา (บัดนี้-7 ต.ค.54)ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2554
เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนคนพิการ จำนวน 28 อัตรา (บัดนี้-7 ต.ค.54)
 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ครูสอนคนพิการในพื้นที่อำเภอของจังหวัดลำปาง และการบรรจุแต่งตั้งจะไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งให้พนักงานราชการ อัตราค่าจ้าง ๗,๙๔๐ บาท โดยอำเภอที่จะบรรจุและแต่งตั้งมีดังนี้
๑.๑ กศน.อำเภอแม่ทะ จำนวน ๑๐ อัตรา
๑.๒ กศน.อำเภอวังเหนือ จำนวน ๑๐ อัตรา
๑.๓ กศน.อำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๘ อัตรา

๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.๑ ปฏิบัติงานในลักษณะประจำ
๒.๒ ทำหน้าที่ครูผู้สอนคนพิการ

๓. คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
๓.๓ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. (*เพิ่มเติม ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ที่ http://203.146.206.27/qualify52_v1)
๓.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๓.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๓.๖ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๓.๗ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
๓.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายอื่น ๆ
๓.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู
๓.๑๐ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
๓.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายของรับ
๓.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของรัฐ

๔. การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคนพิการ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง กศน.อำเภอแม่ทะ กศน.อำเภอวังเหนือ กศน. อำเภอแจ้ห่ม ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน – ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๑ ๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๘, ๑๑๐, ๐ ๕๔๒๒ ๓๙๙๑

๕. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย
๕.๑ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือนขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ ใบ
๕.๓ สำเนาปริญญาบัตร สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หนังสือรับรองแสดงคุณวุฒิ โดยนำฉบับจริงมาแสดงด้วยจำนวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นำฉบับจริงมาแสดง) จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๖ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๗ เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับด้วย

๖. การยื่นใบสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
๖.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖.๓ ผู้สมัครต้องระบุว่าจะสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการของอำเภอใด

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคนพิการ ในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง และทางเว็บไซต์ http://lpa.nfe.go.th

๘. วิธีการสอบคัดเลือก
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ให้ทดสอบความรู้ทั่วไป ความรู้ในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ให้สัมภาษณ์โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ความสามารถที่จะปฏิบัติงาน ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา บุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ พร้อมทั้งการมีจิตสาธารณะ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยต้องได้คะแนนไม่ตำกว่าร้อยละ ๕๐

การตัดสินว่าผู้ใดเป็นสอบคัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมทั้ง ภาค ก. และ ภาค ข. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

๙. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
- สอบข้อเขียน ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖๔ (เวลา และสถานที่สอบจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
- สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ถือเป็นเกณฑ์ว่าต้องเป็นสอบได้คะแนนรวมทั้งภาค ก. และ ภาค ข. ร้อยละ ๖๐ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชี

๑๑. การประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
๑๑.๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคนพิการ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุดมาตามลำดับของแต่ละอำเภอและจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันประกาศ หรือเมื่อมีการสอบคัดเลือกครูผู้สอนคนพิการใหม่
๑๑.๒ ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ เมื่อ
- ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
- ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง กำหนด
- มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จะทำหนังสือเรียกตัวเพื่อรายงานตัวเป็นครูผู้สอนคนพิการโดยตรงหรือติดต่อทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์เป็นรายบุคคลทราบต่อไป เมื่อได้รับการจัดสรรรงบประมาณในแต่ละอำเภอ  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   กศน ลำปาง สอบลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนคนพิการ จำนวน บัดนี้ สำนักงาน กศน จังหวัดลำปาง


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)