หางานสมัครงานงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศรับสมัครอาจารย์ 25 อัตรา ( ถึง 30 กันยายน นี้)ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2554

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

จำนวน 25 อัตรา อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2552 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและจำนวนที่รับสมัคร

1.1 สังกัดคณะครุศาสตร์

1.1.1 อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

1.1.2 อาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

1.1.3 อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา

1.1.4 อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 2 อัตรา

1.1.5 อาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

1.1.6 อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

1.1.7 อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 1 อัตรา

1.1.8 อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา จำนวน 1 อัตรา

1.1.9 อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

1.1.10 อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

1.1.11 อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา (แขนงทัศนศิลป์) จำนวน 1 อัตรา

1.1.12 อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา (แขนงนาฏศิลป์) จำนวน 1 อัตรา

1.1.13 อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา (แขนงดนตรี) จำนวน 1 อัตรา

1.2 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.2.1 อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

1.2.2 อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม จำนวน 1 อัตรา

1.2.3 อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

1.2.4 อาจารย์สาขาวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา

1.3 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.3.1 อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

1.3.2 อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

1.3.3 อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

1.4 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

1.4.1 อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4. ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุให้มาสอบและ

ยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้

2.2 ลักษณะต้องห้าม

1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่

กำหนดในกฎ ก...

3. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

5. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6. เป็นบุคคลล้มละลาย

7. เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ

9. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ

กฎหมายอื่น

10. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

อนึ่ง สำหรับพระภิกษุสามเณรทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่รับสมัครคัดเลือกและไม่อาจให้เข้ารับการ

คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

2.3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา

(...) พิจารณารับรองคุณวุฒิ และรายละเอียดเงื่อนไขตามบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยฯ

3. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กันยายน 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 042-835224- 8 ต่อ 41115 , 42111

4. หลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในวันสมัคร

4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

4.2 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรและใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)

ซึ่งสถานศึกษาออกให้โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจของสถานศึกษา ก่อนวันสุดท้ายของวันรับสมัคร

4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

4.6 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

4.7 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

4.8 หลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง

4.9 หลักฐานการแสดงความรู้หรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

4.10 หนังสือรับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการ (...) กรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย(ยกเว้น

ข้อ 4.6 ให้นำฉบับจริงมายื่นเท่านั้น)

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้

- ตำแหน่งในระดับปริญญาโท จำนวน 200 บาท

- ตำแหน่งในระดับปริญญาเอก จำนวน 200 บาท

เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก

โดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งจากประวัติ

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานของผู้สมัคร สัมภาษณ์ หรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง

ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ

7. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติวิชาเอกไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ 60 และคะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การบรรจุหรือจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามลำดับ

คะแนนรวมที่สอบได้

8. กำหนดการสอบคัดเลือก

8.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วันที่ 5 ตุลาคม 2554 ณ ป้ายประกาศงาน

บริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และทางเว็บไซต์ www.lru.ac.th

8.2 สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไปและสอบข้อเขียนวิชาเอกหรือสอบปฏิบัติ วันที่ 11 ตุลาคม

2554 สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

8.3 ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติวิชาเอก วันที่ 17 ตุลาคม 2554 ณ ป้ายประกาศงาน

บริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และทางเว็บไซต์ www.lru.ac.th

8.4 ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2554

8.5 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ ป้ายประกาศงานบริหารงานบุคคล ชั้น 1

อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และทางเว็บไซต์ www.lru.ac.th

9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีกำหนดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศ

ผลการสอบคัดเลือก หากภายหลังมีตำแหน่งว่าง หรือตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันว่าง

มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากบัญชีสำรองเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เมื่อมีการประกาศสอบคัดเลือก

ใหม่ในตำแหน่งเดียวกันให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งนั้น

10. การรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง และการเริ่มปฏิบัติงาน

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตามประกาศผลการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่

25 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 . และปฐมนิเทศเวลา 13.30 . ณ งานบริหาร งานบุคคล สำนักงาน

อธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้นหากมี

ผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อและแจ้ง

ให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย

 

   Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศรับสมัครอาจารย์ ถึง กันยายน นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)