หางานสมัครงานงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 19 อัตรา (ถึง 19 กันยายน 2554)ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
รวม ๑๙ อัตรา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. กลุ่มงาน ตำแหน่งบริหารทั่วไป รายละเอียดการจ้างงาน ดังนี้
 
 ๑. ๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ประจำคณะครุศาสตร์
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
  ๒. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
 สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
  ๑. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไป อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
  ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  ๔. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล และติดต่อประสานงานได้อย่างเหมาะสม
  ๕. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารงานทั่วไปมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
 
 ๑.๒ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ประจำคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  ๒. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
 สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
  ๑. มีความรู้ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
  ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  ๔. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล และติดต่อประสานงานได้อย่างเหมาะสม

 ๑.๓ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ประจำ คณะ วิทยาการจัดการ
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการทั่วไป
  ๒. เพศชาย / เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น) สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
 สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
  ๑. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการของหน่วยงานราชการ ๕ ปี ขึ้นไป
  ๒. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word และ Excel)

 ๑.๔ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  ๒. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
  ๑. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  ๒. มีความรู้ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษาเป็นอย่างดี
  ๓. มีความเสียสละและสามารถอุทิศเวลาให้กับงานที่รับผิดชอบ

 ๑.๕ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  ๒. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
  ๑. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไป
  ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel เป็นอย่างดี
  ๓. มีความเสียสละและสามารถอุทิศเวลาให้กับงานที่รับผิดชอบ

 ๑.๖ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ประจำสำนัก กิจการนิสิตนักศึกษา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี
  ๒. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
  ๑. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานท่วั ไปอย่างเหมาะสมแก่การ
  ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
  สถาบันอุดมศึกษากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
  ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
  และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
  แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  ๕. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน
  ๖. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คล่องตัว และพร้อมที่จะเรียนรู้
  สิ่งใหม่ ๆ และเป็นผู้ที่อุทิศตัวในการทำงานและเสียสละเพื่อส่วนรวม
  ๗. เป็นผู้มีประสบการณ์งานกิจการนิสิตนักศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ


 ๑.๗ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๑. สำเร็จการศึกษาจบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  ๒. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
 สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
  ๑. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบงานทะเบียน
  ๒. ต้องมีประสบการณ์ทางด้านงานทะเบียน อย่างน้อย ๓ ปี โดยมีหนังสือ รับรองจากหน่วยงานเดิม

 ๑.๘ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ประจำสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ หรือ
  สารสนเทศศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ๒. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
  ๑. มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านบรรณารักษ์ ด้านเทคโนโลยี
  ทางการศึกษา หรือ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี
  ๒. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปเหตุผล
  ๓. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด หรืองาน
  เทคโนโลยีการศึกษา อย่างน้อย ๑ ปี
  ๔. มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยันหมั่นเพียร
  รับผิดชอบงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อุทิศ และเสียสละตนในการปฏิบัติงาน


 ๑.๙ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ประจำสำนักโรงเรียนสาธิต
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  ๒. เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร
  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
  ๑. มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การ
  ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ๓. มีความสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี
  ๔. มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  อย่างน้อย 1 ปี


 ๑.๑๐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา ประจำสำนัก คอมพิวเตอร์
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบริหารธุรกิจ ทางวิทยาศาสตร์
  ทางครุศาสตร์ หรือปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากเป็นสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขา
  อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  ๒. เพศชาย/เพศหญิง (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
  หรือได้รับการยกเว้น)
 สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
  ๑. มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานราชการไม่น้อยกว่า ๓ ปี
  ๒. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม MS Office หรือโปรแกรม
  อื่น ๆ ที่ใช้สนับสนุนการทำงานได้เป็นอย่างดี
  ๓. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสำนักงานด้วยระบบ
  คอมพิวเตอร์ และมีความสามารถในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ และแก้ไขปัญหาการใช้งาน
  เบื้องต้นของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้
  ๔. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และ
  งานพัสดุในระบบงานราชการเป็นอย่างดี
  ๕. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบ
  กระทรวงการคลัง และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ๖. มีความรู้หรือประสบการณ์ในงานด้านพิธีการ การประชาสัมพันธ์
  การต้อนรับ หรือการจัดงานต่าง ๆ ที่หน่วยงานพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
  ๗. มีความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพทางการศึกษา
  ๘. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ เสียสละ และอุทิศเวลา
  ให้กับหน่วยงาน
  ๙. มีความสามารถในการติดตั้ง แก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบ
  กระจายเสียง และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาขั้นพื้นฐานได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  ๑๐. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล การผลิตรายการ
  โทรทัศน์และการออกแบบ เว็บไซค์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  ๑๑. มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพด้วยกล้องวีดีโอ
  การใช้โปรแกรมการตัดต่อภาพและเสียง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  ๑๒. มีความรู้ความสามารถในการรับลงทะเบียนการใช้งานระบบเก็บ
  รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  ๑๓. มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
  ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 ๑.๑๑ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๑. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่เี ทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  ในสาขาบริหารธุรกิจ, บัญชี, การจัดการทั่วไป, การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ๒. เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
  แล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
  ๑. มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การ
  ปฏิบัติหน้าที่
  ๒. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  ในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่
  ใช้ในการปฏิบัติงาน
  ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่าง
  เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
  ๔. เป็นผู้มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความสามารถในการ
  ติดต่อประสานงาน
  ๕. เป็นผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี จะได้รับการ
  พิจารณาเป็นพิเศษ
  ๖. สามารถอุทิศเวลาให้กับมหาวิทยาลัยได้


 ๑.๑๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  ๒. เพศหญิง/เพศชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือ
  ได้รับการยกเว้น)
 สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
  ๑. มี ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้
  ๒. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


 ๑.๑๓ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๔ อัตรา กองกลาง
 สำนักงานอธิการบดี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๑. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  ๒. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
  ๑. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ๒. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล และ
  ติดต่อประสานงานได้อย่างเหมาะสม
  ๓. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณ กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้
  ในการปฏิบัติหน้าที่
  ๔. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารงานทั่วไปมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี


 ๑.๑๔ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน ๑ อัตรา ประจำกองบริหารงานบุคคล
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
  ๒. เพศชาย/ เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชายต้องผ่านการ
  เกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  ๓. มีใบประกาศอบรมวิชาว่าความของสภาทนายความ และมีใบประกอบวิชาชีพ
  ทนายความ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หรือ
  ๔. ได้รับใบประกาศของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา จะได้รับ
  การพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
  ๑. มีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  ๒. มีความเสียสละ สามารถอุทิศเวลาให้กับงานที่รับผิดชอบ
  ๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  ๔. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง


 ๑.๑๕ ตำ แหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำ นวน ๑ อัตราประจำกองนโยบายและแผน
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  ๒. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
 สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
  ๑. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  ๒. เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ
  ๓. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่และเสียสละเพื่อส่วนรวม
  ๔. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คล่องตัว และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

 


๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
   ๑. มีสัญชาติไทย
   ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
   ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความ
   สามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
   ข้าราชการพลเรือน
   ๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
   เจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
   ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะ
   กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
   รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
   ๘. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
   หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
   หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
   ๙. คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ใน
   ประกาศการสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความ
   จำเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น
   ๑๐. ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ
   คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕
   ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๓. การรับสมัคร
  ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับใบสมัครที่กองบริหารงานบุคคล
  หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.bsru.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล
  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ ๑๕ แขวง
  หิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ในวัน
  และเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๒

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
  ๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
  ๔.๒ สำเนาปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
  ที่สถานศึกษาออกให้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร
  จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือ
  รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและ วันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญา
  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน
  ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
  ๔.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
  ๔.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
  ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
  ๔.๖ ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้น
  การเกณฑ์ทหารมาแสดง ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง
  และลงชื่อกำกับไว้ด้วย


๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
  ๕.๑ ค่าธรรมเนียมสอบ คนละ ๓๐๐ บาท (เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะ ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ)

๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร
  ๖.๑ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
  รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับ
  สมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
  ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัคร
  สอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
  ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
  ๖.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
  เลือกสรรในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ
  เลือกสรร

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะประกาศรายช่อื ผู้มีสิทธิเข้ารับ
  การเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ณ กองบริหารงานบุคคล
  อาคาร ๑๐๐ ปีศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑ หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐ ๒๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๒

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
  ผู้สมัครจะได้รับการประเมินสมรรถนะและด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
  ๘.๑ ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
  ๘.๒ ประเมินความสามารถ หรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง
  ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
  ๘.๓ ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
  บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาวน์ปัญญา และเจตคติ
  วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๙. เกณฑ์การตัดสิน
  ๙.๑ ผู้สมัครจะต้องสอบประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และประเมินความสามารถ
  หรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง ให้ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐
  ๙.๒ ผู้สมัครต้องได้คะแนนสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
  และได้คะแนนทุกภาครวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ จึงถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
  ๙.๓ เมื่อดำเนินการเลือกสรรเสร็จแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้โดย
  เรียงลำดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน
  ผู้ที่สอบได้คะแนนประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้ประเมินคุณลักษณะ
  ส่วนบุคคลกับตำแหน่งเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนประเมินความสามารถ หรือทักษะเฉพาะตำแหน่งมากกว่า
  เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

.
๑๐. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
  ตามลำดับคะแนนสอบ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ (ชั้น ๑) หรือ
  โทรสอบถามได้ที่ ๐ -๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๒ ณ กองบริหารงานบุคคล หรือ www.bsru.ac.th โดยบัญชี
  รายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วัน ขึ้นบัญชี
  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

๑๑. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
  เจ้าพระยากำหนด โดยมีระยะเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  อัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ แรกบรรจุเดือนละ ๑๐,๐๑๐.-บาท วุฒิปริญญาตรี


๑๒. การได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
  จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
  พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
  ประกาศ ณ วันที่ ๓o สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย รัศมี)
  รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  หมายเหตุ : หากผู้สมัครสอบเป็นเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  จะต้องแนบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาในการสมัครสอบคัดเลือก  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร พนักงานราชการ ครั้งที่ ๒๕๕๔ ถึง กันยายน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)