หางานสมัครงานงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 14/2554)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2554
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภท
ทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้


นักวิทยาศาสตร์ ประจาศูนย์วิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น วิเคราะห์เพื่อรับรองหรือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ วิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบในแร่ธาตุ หรือสารต่าง ๆ วิเคราะห์หรือตรวจสอบคุณภาพน้าและอาหาร เป็นต้น วางแผนปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลประเมินผลและจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ช่วยสอนและให้คาแนะนาการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรือการกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ช่วยคณาจารย์หรือนักวิจัยในการศึกษา วิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นต้น ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่มาขอปฏิบัติงาน ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1. ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจาศูนย์วิทยาศาสตร์
  2. จัดทาแผนงานโครงการประจาปีของศูนย์วิทยาศาสตร์
  3. วิเคราะห์เพื่อรับรองหรือตรวจสอบคุณภาพของสินค้า อาหารและน้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
  4. ช่วยสอนและให้คาแนะนาการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
  5. ช่วยคณาจารย์และนักวิจัยในการศึกษา วิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. มีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือสามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้
  7. มีความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน
 อัตราว่าง 1 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
  1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
  2. มีประสบการณ์ทางานด้านการวิจัย หรือด้านวิทยาศาสตร์
 ค่าตอบแทน 12,230 บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  ระยะเวลาการจ้าง เริ่มบรรจุ – 30 กันยายน 2555

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 คุณสมบัติทั่วไป
  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะการกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  7. ไม่เป็นผู้เคยถูกโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

3. การรับสมัคร
  3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 10 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2554 ถึงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2554 ในวันและเวลาราชการ
  3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
   1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
   2) สาเนาหลักฐานการสาเร็จการศึกษา และสาเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2554 ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
   3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
   4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
   5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน 1 ฉบับ
   6) ถ้าเป็นชายให้นาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง
   7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า สาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
  3.3 ค่าสมัครสอบ
   ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครตาแหน่งละ 100 บาท โดยชาระเงินค่าสมัคร
   ที่งานคลัง อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่
   ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อ
   ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
  3.4. เงื่อนไขการรับสมัคร
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2554 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 4 และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี อาคาร 10 ชั้น 1 และทาง http://lps.snru.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่ 042-744174

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
  ผู้สมัครจะได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
   1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ
    - ความรู้เฉพาะตาแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
   2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
    - ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตาแหน่ง วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
   3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
    - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ
  วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

6. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ
 ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องงานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10
 ชั้น 4 และบอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารบุคคลและนิติการ สานักงานอธิการบดี อาคาร 10 ชั้น 1 และทาง lps.snru.ac.th หรือโทรสอบถามที่ 042-744174 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับตั้งแต่ วันที่ขึ้นบัญชีหรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะผลงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกาหนด
 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2554
 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ขาวสีจาน )
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   นักวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)