JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

161
  บริกร,พนักงานส่งเอกสาร,เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  อายุ 41 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.30   วุฒิ รศบ.   สาขา การปกครองฯ   จบจาก สุโขทัยธรรมาธิราช
  จังหวัด นครปฐม
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

162
  Call center,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : -   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา สื่อสารมวลชน   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

163
  พนักงานโรงงานฝ่ายผลิต,,
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.5   วุฒิ ม.3   สาขา สามัญ   จบจาก กศน.โพธิ์ประทับช้างจ.พิจิตร
  จังหวัด สมุทรปราการ
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

164
  เจ้าหน้าที่การตลาด,ธุรการ,พนักงานขาย
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.25   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  จังหวัด อยุธยา
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

165
  เจ้าหน้าที่การตลาด,Sale,Trainer
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 7 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.48   วุฒิ Bachelor of Business Administration   สาขา Business Information Technology   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  จังหวัด อยุธยา
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

166
  พนัักงานขาย/การตลาด,พนัักงานตรวจสอบอุุบััติิเหตุุ,
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวช.   สาขา การขาย   จบจาก วิิทยาลััยเทคโนโลยีีบุุษยรัันต์์บริิหารธุุรกิิจ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

167
  ช่างไฟฟ้า,ช่างwiring control&installation ไฟฟ้า,
  อายุ 47 ปีประสบการณ์ 20 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 180000 บาท
 GPA : 2.15   วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
  จังหวัด ชัยภูมิ
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

168
  Teller,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.10   วุฒิ ป.ตรี(ศ.บ.)   สาขา เศรษฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยบูรพา
  จังหวัด ขอนแก่น
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

169
  QA,QC,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.48   วุฒิ วทบ.   สาขา สัตวศาสตร์ เอกอาหารสัตว์   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

170
  ขับรถ,,
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA :   วุฒิ ม.3   สาขา วิทย์   จบจาก ไทยเจริญ
  จังหวัด ปทุมธานี
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

171
  กราฟิกดีไซด์,ออกแบบสิ่งพิมพ์,อาจารย์
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.14   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ออกแบบนิเทศน์ศิลป์   จบจาก สถาบันราชภัฏพระนคร
  จังหวัด นนทบุรี
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

172
  พนักงานบัญชี,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 19000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาราชภัฎพระนคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

173
  marketing ,Creative,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.94   วุฒิ วิทยาศาสตร์บัญฑิต   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

174
  โฟร์แมน,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.62   วุฒิ วทบ   สาขา โยธา   จบจาก ราชภัฎสกลนคร
  จังหวัด สมุทรปราการ
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

175
  ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่การตลาด,พนักงานต้อนรับ
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.48   วุฒิ วท.บ.   สาขา ปฐพีศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  จังหวัด สงขลา
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

176
  เจ้าหน้าที่การตลาด/พนักงานการตลาด,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.38   วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  จังหวัด ปทุมธานี
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

177
  พนักงานขาย,แคชเชียร์,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.28   วุฒิ ม.6   สาขา คณิต-อังกฤษ   จบจาก รร เวียงป่าเป้าวิทยาคม
  จังหวัด เชียงราย
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

178
  นิติกร,พนักงานสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่บังคับคดี
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.23   วุฒิ นบ.   สาขา นิติศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  จังหวัด ลำปาง
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

179
  วิศกรควบคุมคุณภาพ,วิศกรการผลิต,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.60   วุฒิ ป ตรี   สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  จังหวัด นครราชสีมา
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

180
  เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี,เจ้าหน้าที่สินเชื่ิอไฟแนนซ์,อื่นๆ
  อายุ 40 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.63   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บริหารธุรกิจสาขาการตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด เพชรบูรณ์
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 - 13722 หน้าสุดท้าย >|