JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

141
  ช่างคุมเครื่องฉีด ปรับcondition,ช่าง Manternan Mold,ช่างเทคนิคทั่วไป
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 3.0   วุฒิ ปวช   สาขา ช่างยนต์   จบจาก เทคโนโลยีอยุธยา
  จังหวัด นนทบุรี
05 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

142
  เซลล์ขายรถ,,
  อายุ 39 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.19   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บริหารธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยสยาม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

143
  กุ๊ก,ผู้ช่วยกุ๊ก,
  อายุ 58 ปีประสบการณ์ 16 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 37500 บาท
 GPA : 2.83   วุฒิ ปริญญาตรี ( คบ. )   สาขา คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ   จบจาก มหาวิทยาราชภัชรำไพพรรณี
  จังหวัด ชลบุรี
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

144
  Telesale,Call center,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.73   วุฒิ ม.6   สาขา อื่นๆ   จบจาก กศน.อำเภอคลองหลวง
  จังหวัด ปทุมธานี
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

145
  ธุรการ,ประชาสัมพันธ์,ต้อนรับ บริการ
  อายุ 34 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.47   วุฒิ ศศบ.   สาขา สื่อสารมวลชน   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด อ่างทอง
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

146
  กราฟฟิกภาพนิ่ง,เบื้องหลังงานบันเทิง,ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.65   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา นิเทศศาสตร์บัณฑิต   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  จังหวัด เลย
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

147
  พนักงาน,ช่างเทคนิค,พนักงาน
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.41   วุฒิ ปวส   สาขา เทคนิคโลหะ   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
  จังหวัด ชลบุรี
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

148
  คลังสินค้่าตรวจนับเช็ค,บริการขายหน้าร้าน,งานบริการต่างๆ,เร่งรัดหนี้สิน,ส่งไปรษณี,เก็บเงิน
  อายุ 48 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.6   วุฒิ ปวช3   สาขา ช่างยนต์   จบจาก โรงเรียนเทคโนโลยี่บางกะปิ
  จังหวัด นครศรีธรรมราช
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

149
  ขับรถ,ส่งผลิตภัณฑ์,คลังสินค้า
  อายุ 39 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 1.5   วุฒิ ม.3   สาขา สามัญ   จบจาก รร.กัลยาณวัตร
  จังหวัด ขอนแก่น
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

150
  กุ๊ก,,
  อายุ 40 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.75   วุฒิ ม.6   สาขา คณิต-อังกฤษ   จบจาก ร.ร.มหรรณพาราม
  จังหวัด ระยอง
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

151
  ประชาสัมพันธ์,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.12   วุฒิ นิเทศศาสตร์บัณฑิต   สาขา ประชาสัมพันธ์   จบจาก มหาวิทลัยรทชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  จังหวัด สระบุรี
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

152
  บริกร,พนักงานส่งเอกสาร,เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  อายุ 41 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.30   วุฒิ รศบ.   สาขา การปกครองฯ   จบจาก สุโขทัยธรรมาธิราช
  จังหวัด นครปฐม
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

153
  Call center,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : -   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา สื่อสารมวลชน   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

154
  พนักงานโรงงานฝ่ายผลิต,,
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.5   วุฒิ ม.3   สาขา สามัญ   จบจาก กศน.โพธิ์ประทับช้างจ.พิจิตร
  จังหวัด สมุทรปราการ
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

155
  เจ้าหน้าที่การตลาด,ธุรการ,พนักงานขาย
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.25   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  จังหวัด อยุธยา
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

156
  เจ้าหน้าที่การตลาด,Sale,Trainer
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 7 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.48   วุฒิ Bachelor of Business Administration   สาขา Business Information Technology   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  จังหวัด อยุธยา
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

157
  พนัักงานขาย/การตลาด,พนัักงานตรวจสอบอุุบััติิเหตุุ,
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวช.   สาขา การขาย   จบจาก วิิทยาลััยเทคโนโลยีีบุุษยรัันต์์บริิหารธุุรกิิจ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

158
  ช่างไฟฟ้า,ช่างwiring control&installation ไฟฟ้า,
  อายุ 47 ปีประสบการณ์ 20 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 180000 บาท
 GPA : 2.15   วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
  จังหวัด ชัยภูมิ
04 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

159
  Teller,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.10   วุฒิ ป.ตรี(ศ.บ.)   สาขา เศรษฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยบูรพา
  จังหวัด ขอนแก่น
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

160
  QA,QC,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.48   วุฒิ วทบ.   สาขา สัตวศาสตร์ เอกอาหารสัตว์   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 - 13722 หน้าสุดท้าย >|