JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

101
  ทั่วไป,,
  อายุ 34 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวช   สาขา การตลาด   จบจาก พาณิชยการจรัลสนิทวงศ์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

102
  ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ,ธุรการ/ประสานงาน,ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.85   วุฒิ วทบ.   สาขา เกษตรเคมี   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด ลำพูน
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

103
  พนักงานขาย,,
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.22   วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น   สาขา -   จบจาก โรงเรียนตราษตระการคุณ
  จังหวัด ตราด
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

104
  ธุรการ,ประชาสัมพันธ์,เลขานุการ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.7   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

105
  พนักงานธุรการ,พนักงานคีย์ข้อมูล,เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.21   วุฒิ บริหารธุรกิจ   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

106
  ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ,ช่างเครื่องยนต์,ช่างไฟฟ้าอาคาร/โรงงาน
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.2   วุฒิ ปวส.   สาขา อิเล็กทรอนิกส์   จบจาก วิทยาลัยกาญจนาพิเศษหนองจอก
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

107
  พนักงานบัญชี,,
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.01   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บริหารธุรกิจการบัญชี   จบจาก มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

108
  เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.65   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  จังหวัด สระบุรี
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

109
  Project Manager/Assi.Manager ,Maintenance/Mechanical/Project Enginerring,หน.ส่วน/ผช.หน.ส่วนฝ่ายวิศวกรรม
  อายุ 48 ปีประสบการณ์ 15 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 40000 บาท
 GPA : 3.93   วุฒิ ประกาศนียบัตร ป-บันฑิต   สาขา การจัดการและประเมินโครงการ   จบจาก มหาลัยกาญจนบุรี
  จังหวัด กาญจนบุรี
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

110
  พนักงานเลขานุการ,พนักงานการตลาด,พนักงานเอกสาร
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวส   สาขา การโรงแรม   จบจาก มหาลัยบูรพา
  จังหวัด ชลบุรี
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

111
  บริการลูกค้า,ธุรการ,พนักงานทั่วไป
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.5   วุฒิ ปวช.3   สาขา คหกรรม   จบจาก วิทยาลัยอาชีวะสุโขทัย
  จังหวัด สุโขทัย
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

112
  CSR ,Producer,Marketing Officer
  อายุ 41 ปีประสบการณ์ 16 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 32500 บาท
 GPA : 2.47   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา สื่อสารมวลชน   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

113
  ธรุการ,,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.57   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา นิเทศศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  จังหวัด ชุมพร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

114
  วิศวกรสายการผลิต/ควบคุมการผลิต ,QC /QA,เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/ดูแลควบคุมสินค้า
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.10   วุฒิ วิศวกรรมศาสตร์   สาขา วิศวกรรมการจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  จังหวัด นนทบุรี
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

115
  พนักงานขาย,Sele,พนักงานทั่วไป
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.57   วุฒิ ปวช.   สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
  จังหวัด สุรินทร์
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

116
  งานด้านวิทยาศาสตร์อาหาร,งานอาหารและเครื่องดื่ม,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.24   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม   จบจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

117
  ผู้ช่วยผู้จัดการ,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.94   วุฒิ ม.3   สาขา ทั่วไป   จบจาก รร.บ้านทัพกระบือ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

118
  งานฝ่ายผลิต,งานเสริฟ,
  อายุ 21 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA :   วุฒิ ป.6   สาขา ไม่มี   จบจาก โรงเรียนบ้านหนองโดนปราสาทวิทย์
  จังหวัด ระนอง
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

119
  ธุรการ,ครู,ผู้จัดการ
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.56   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
  จังหวัด กาฬสินธุ์
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

120
  ธุรการ,ประชาสัมพันธ์,ธนาคาร
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวส.   สาขา บัญชี   จบจาก หอการค้าไทย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 - 13722 หน้าสุดท้าย >|