JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

21
  เสมียนทนาย,ธุรการบุคคล,ผู้จัดการฝึกหัด
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.72   วุฒิ นิติศาสตร์บัณฑิต   สาขา นิติศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญนา
  จังหวัด บุรีรัมย์
06 พฤศจิกายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

22
  เซลล์ขายสารเคมี,ผู้ช่วยวิจัย,หัวหน้าควบคุมคุณภาพ
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท
 GPA : 2.42   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด เชียงใหม่
07 ตุลาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

23
  พนักงานขับรถ,,
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.19   วุฒิ ม.6   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก เมืองกาฬสินธุ์
  จังหวัด กาฬสินธุ์
28 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

25
  งานบริการพนักงานเสิร์ฟ,พนักงานเสิร์ฟ,พนักงานเสิร์ฟ
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.86   วุฒิ ม.6   สาขา ศิลป์คำนวณ   จบจาก โรงเรียนสตรีพัทลุง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
11 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

26
  พนักงาน IT สารสนเทศ ,พนักงานทั่วไป ป.ตรี,บริหารทั่วไป
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.80   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
  จังหวัด น่าน
11 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

27
  บัญชี,การเงิน,อาจารย์
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 12 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 50000 บาท
 GPA : 3.28   วุฒิ MBA   สาขา การเงินการธนาคาร   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
11 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

28
  วิศวกรประจำโรงงาน,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.60   วุฒิ อศบ   สาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  จังหวัด เชียงใหม่
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

29
  พนักงานตรวจสอบเอกสาร,พนักงานบัญชี,พนักงานต้อนรับ
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.38   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
  จังหวัด เพชรบูรณ์
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

30
  พนักงานฝ่ายบุคคล ,พนักงานประชาสัมพันธ์,เลขานุการ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.65   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บริหารธุรกิจ   จบจาก มหาลัยสยาม
  จังหวัด นนทบุรี
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

31
  พยาบาลวิชาชีพ,,
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 35000 บาท
 GPA : 3.24   วุฒิ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต   สาขา พยาบาลศาสตร์   จบจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลั
  จังหวัด ปทุมธานี
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

32
  รปภ,ฝ่ายผลิต,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.67   วุฒิ ป.6   สาขา -   จบจาก ร.ร บ้านลำต้นกล้วย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

33
  พนักงานบุคคล,พนักงานประชาสัมพันธ์,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.30   วุฒิ วทบ   สาขา การจัดการ   จบจาก มหาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  จังหวัด เพชรบุรี
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

34
  ธุรการ,เลขา,
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.43   วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
  จังหวัด ภูเก็ต
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

35
  ฝ่ายขาย,ผลักดันการตลาด,
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.21   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

36
  นักข่าวภาคสนาม,ผู้สื่อข่าว,Staff Event
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.41   วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขา นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์)   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

37
  พนักงานขับรถ,พนักงานส่งเอกสาร,พนักงานขาย
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 7 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.90   วุฒิ ปวช   สาขา ช่างยนต์   จบจาก มหาวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  จังหวัด สมุทรสาคร
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

38
  นักข่าวภาคสนาม,ผู้สื่อข่าว,Staff Event
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.49   วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขา นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์)   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

39
  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.95   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เศรษฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ
  จังหวัด ภูเก็ต
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

40
  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เลขานุการ,ประสานงาน. ประชาสัมพันธ์
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.6   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เลขานุการทางการแพทย์   จบจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  จังหวัด ปทุมธานี
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 - 13722 หน้าสุดท้าย >|