หางาน สมัครงาน  หางาน บริษัท อี เอ็ม ซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท อี เอ็ม ซี จำกัด (มหาชน)

บ.อีเอ็มซี จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความชำนาญทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจร ทั้งงานด้านงานก่อสร้างทั่วไป งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล ตลอดจนงานด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะขอรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
140/66-67 อาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร 02-615-6100 ต่อ 2004 คุณวลัยกร (จนท.สรรหา)
โทรสาร 02-615-6100 ต่อ 2003
คลิ๊กเพื่อดูภาพแผนที่ | ปิดแผนที่


บริษัท อี เอ็ม ซี จำกัด (มหาชน) พบตำแหน่งงานจำนวน 35 ตำแหน่ง  กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
-ติดตามผู้รับผิดชอบให้ทำการแก้ไขงานที่บกพร่องภายใต้เงื่อนไขของสัญญา รวมทั้งเปรียบเทียบ Tender กับแบบ Construction เพื่อสรุป VO ที่เกิดขึ้น -จัดทำแผนงาน ตรวจสอบผู้รับเหมา จัดทำแผนเ ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับบริการผู้ที่เข้ามาติดต่อ,รับโทรศัพท์,คัดแยกเอกสาร เช่น จดหมายต่างๆในแต่ละแผนก รวมทั้งดูแลเรื่องห้องประชุม เป็นต้น ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
- ตรวจสอบ Cost Code และ Budget ของรายการขอซื้องานก่อสร้าง - สอบราคาสินค้าด้านงานก่อสร้างจากร้านค้าหรือบริษัทตามรายการขอซื้อ - จัดเตรียมสรุปราคาจาการสอบราคาเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ -ดูแลและประสานงานระบบ Network และระบบ Lan ภายในองค์กรและไซด์งาน รวมทั้ง ตรวจเช็ค ประกอบ ดูแล เช็คสภาพ สเป็คคอมพิวเตอร์ ในองค์กรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
รับผิดชอบในการจัดหาร้านค้า สอบราคา เปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างต่างๆ ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
-ติดตามผู้รับผิดชอบให้ทำการแก้ไขงานที่บกพร่องภายใต้เงื่อนไขของสัญญา รวมทั้งเปรียบเทียบ Tender กับแบบ Construction เพื่อสรุป VO ที่เกิดขึ้น -จัดทำแผนงาน ตรวจสอบผู้รับเหมา จัดทำแผนเ ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
1. หาข้อมูลการประมูลงานโครงการ 2. ติดต่อประสานงานการประมูลโครงการ 3. ติดตามความคืบหน้าการประมูลงานโครงการ 4.ดูแลด้านงานเอกสารการประมูล ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
1.บริหารจัดการและจัดทำเอกสาร 2.จัดทำต้นทุนรวมของงานให้เป็นระบบเพื่อเสนออนุมัติผู้บังคับบัญชา 3.จัดบุคลากรของแผนกเข้าร่วมฟังชี้แจงการต่อรองราคา 4.จัดทำรายงาน Budding Schedule ข้อ ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
1.อำนวยความสะดวก ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ เครื่องมือ ห้องประชุม แสงสว่าง เครื่องถ่ายเอกสาร ให้พร้อมใช้งาน 2.จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานให้เพียงพอกับความต้องการของพนักงานใน สำนักงาน ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
1.ตรวจร่างและตรวจสอบสัญญาต่าง 2.ตรวจสอบข้อกฏหมายในเอกสารตอบโต้ 3.จัดทำประกันภัยสำหรับโครงการต่างๆ 4.ติดต่อประสานงานกับโครงการและเจ้าของโครงการ ด้านการเคลมประกันภัยโครงการ 5.ดำเ ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
-ดูแลรับผิดชอบการทำค่าแรงคนงานรายวัน รวมทั้ง OT ทุกวันที่ 15 ของเดือน -สรุปการแจ้งเข้า-แจ้งออก ของพนักงานรายวันกับประกันสังคมในแต่ละเดือน -จัดทำฐานข้อมูลของพนักงานรายวันให้ Up da ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
1.เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดตาม ทวงคืนแบบ Shop Drawing ที่ไม่ถูกต้องจากผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดส่งแบบล่าสุดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้งาน 3.ลงบันทึกในเอกสารควบคุมงานแบบ ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
1.ควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรองกรรมการ สายงานประเมินราคา 2.ดูแลนัดหมายที่เกี่ยวข้องกับรองกรรมการผู้จัดการ สายงานประเมินราคา 3.จดบันทึกการประชุมประจำสัปดาห์ 4.จัดเตรียมเอกสารแ ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
1.รับแบบจากฝ่ายการตลาด และวางแผนงาน เพื่อให้ส่งงานได้ทันตามกำหนดของโครงการ 2.ศึกษาแบบ และข้อกำหนด ของโครงการที่จะทำราคาให้ละเอียด 3.ถอดจำนวนอุปกรณ์จากแบบ และขอราคาจากร้านค้า เพื่ ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
-ตรวจสอบและอนุมัติเวลาของคนงานรายวัน -ตรวจสอบปริมาณวัสดุและเสนอสั่งซื้อต่อวิศวกรสนาม -ควบคุมและตรวจสอบการใช้วัสดุหน้างาน -ถอดปริมาณวัสดุที่จะใช้ในโครงการหน่อยงานก่อสร้าง -ดูงาน ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
1.จัดทำเอกสารรายงานการประชุมต่างๆ , Monthly Report, เอกสารเบิกเงินทุกงวดของโครงการ รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับผู้รับเหมาช่วง 2.จัดเก็บเอกสารสัญญาและเอกสารแนบทั้งหมด รวมทั้งเอกสารเปลี่ย ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
1.กำหนดแนวทางและวิธีการตรวจสอบงานภายใน งานโครงการก่อสร้าง 2. ปฏิบัติงานและควบคุมงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. วางแผน ปรับปรัง และพัฒนางานตรวจสอบทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 4.ส ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในไซด์งานก่อสร้าง ที่ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
1.จัดทำแบบ Shop Drawing ในการก่อสร้างและClear แบบ Shop Drawing ให้เสร็จทันก่อนขึ้นหน้างาน 2.จัดทำแบบ As Built Drawing ให้ถูกต้องตามการก่อสร้างจริง 3.ควบคุมการแจกจ่ายแบบให้กับผู้ใ ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
ดูแล บริหารงานแผนกทรัพยากรบุคคล ทั้งหมด ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
1.ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรให้เป็นไปตามแผนอบรมประจำปี 2. ดูแลประสานงานการจัดฝึกอบรมประเภทต่างๆทั้งภายในและภายนอก 3. ติดต่อประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4. ติดต่อประสานงานสถา ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
งานด้านเอกสารบัญชีทั้งหมด เช่นการวางบิล เช็คเอกสารจากไซด์งานก่อสร้าง ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
1.ศึกษาแบบและข้อกำหนดของโครงการที่จะทำราคาให้ละเอียด 2.รวบรวมใบเสนอราคาจากร้านค้า 3.จัดทำต้นทุนของระบบของโครงการ 4.เก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการต่างๆ 5.จัดทำรายงานผลงาน ปัญหา อุปส ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด ทำงานอาคารสูง โรงแรม โรงงาน ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
1. ศึกษาแผนงาน เพื่อจัดทำแผนงานโดยละเอียด 2.ควบคุมการทำงานของผู้ช่วยวิศวกร 3.ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาช่วงและรายงานต่อวิศวกรโครงการให้รับทราบ 4.ศึกษางบประมาณในงานก่อสร้าง งานร ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
-เปรียบเทียบแบบ Tender กับแบบ Construction เพื่อสรุป VO.ที่เกิดขึ้น -ด้านแผนงาน จัดทำแผนงานหลัก แผนอนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์ คนงาน เครื่องจักร รวมทั้งทำแผนงานผู้รับเหมา,weekly Report แ ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
- ขับรถและดูแล รถผู้บริหาร และรู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้เป็นอย่างดี - บ้านนาย พักแถว (นวมินทร์) มาสถานที่ทำงาน (สีลม) ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
-ประสานงานกับฝ่ายควบคุมโครงการก่อสร้างในเรื่อง Cost Code และ Budget -ตรวจสอบรายงานปริมาณ spec จากข้อมูลที่ได้รับว่ามีความถูกต้อง -ตรวจสอบ Cost code, Budget ที่นำเสนอมาจากเจ้าหน้า ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
1.จัดทำ และกำหนดขอบเขตของงานตรวจสอบประจำปี 2.จัดเตรียม Audit Program ตามใบมอบหมายงานนั้น 3.กำหนดขอบเขตของงานตรวจสอบตาม Audit Program 4.ชี้แจงและอธิบายทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
1.ตรวจสอบงบประมาณโครงการที่รับมาจากฝ่ายประเมินราคางานก่อสร้างและหรืองานระบบ 2.ศึกษาระบบควบคุมงบประมาณโครงการและสามารถนำงบประมาณไปใช้อย่างเป็นระบบ 3.ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อโครงการ ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
1.คีย์ข้อมูลในระบบโปรแกรมของบริษัท (มีการสอนให้อย่างละเอียด) 2.สถานที่ปฏิบัติงาน (ถ.สีลม ตึกไอทีเอฟ ทาว์เวอร์ ชั้น 27)ใกล้รถไฟฟ้าช่องนนทรี 3.ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 เป็ ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
1.ช่วยเหลือวิศวกรสนามทำงานให้ทันตามแผนงาน รวมถึงร่วมดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน 2.ประสานงานกับผู้รับเหมาช่วงทุกรายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 3.ดูแลและตรวจ ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
-ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินสดย่อยหน้างาน -ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายผู้รับเหมา หรือหนังสือสั่งจ้าง -ติดต่อประสานงานระหว่างโครงการและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -ติดตามรายงานประจำสัปดาห์ และ ...กรุงเทพมหานคร  
21 เมษายน 2557  
- จัดทำแบบภูมิสถาปัตย์ เช่น ดูแลพื้นที่ บริเวณรอบๆ เช่น ต้นไม้ การจัดสวน เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบ ประเมินผลงานการออกแบบภาคสนามและพัฒนาปรับปรุงผลงาน - ออกแบบ ตกแต่ง เคลียร์แบบหน้างาน ...


   บริษัท ทีเอชเน็ต จำกัด สอบถาม info@jobisp.com โทรศัพท์ 0-2814-5214-5 โทรสาร 0-2814-5215 สายด่วน 08-4722-7220 (24 ชม. )
   ผู้สมัครงาน : หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ งานกรุงเทพมหานคร
   ผู้ประกอบการ : อัตราค่าโฆษณางาน รับสมัครงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน    
   Site map   Joi3.combot